فراگیر پیام نور 93-94
مشاوره رایگان،ثبت نام، تکمیل فرم زیر جهت اطلاع از آخرین اخبار کنکور فراگیر پیام نور سال 93
نام و نام خانوادگي :
ايميل:
شماره تماس :
مقطع :
متقاضی رشته :
ظرفیت پذیرش فراگیر پیام نور ارشد رشته آب و هواشناسی(کاربردی) سال 92-93


استان
شهرظرفیت پذیرششیوه
آذربایجان غربیارومیه15 نفر بهمن 92 آموزش محور
اصفهاناصفهان15 نفر بهمن 92 پژوهش محور
اصفهاناصفهان15 نفر بهمن 92 آموزش محور
کردستانسقز15 نفر بهمن 92 پژوهش محور
کردستانسقز15 نفر بهمن 92 آموزش محور
یزدابرکوه15 نفر بهمن 92 پژوهش محور
یزدابرکوه15 نفر بهمن 92 آموزش محور

ظرفیت پذیرش فراگیر پیام نور ارشد رشته آب و هواشناسی(تغییرات اقلیمی) سال 92-93


استان
شهرظرفیت پذیرششیوه
آذربایجان غربیارومیه15 نفر بهمن 92 پژوهش محور
آذربایجان غربیارومیه15 نفر بهمن 92 آموزش محور
اصفهانآران و بید گل15 نفر بهمن 92 پژوهش محور
اصفهانآران و بید گل15 نفر بهمن 92 آموزش محور
اصفهاناصفهان15 نفر بهمن 92 پژوهش محور
اصفهاناصفهان15 نفر بهمن 92 آموزش محور
فارسشیراز15 نفر بهمن 92 پژوهش محور
فارسشیراز15 نفر بهمن 92 آموزش محور
کردستانسقز15 نفر بهمن 92 پژوهش محور
کردستانسقز15 نفر بهمن 92 آموزش محور
هرمزگانمرکز بین الملل قشم15 نفر بهمن 92 پژوهش محور
هرمزگانمرکز بین الملل قشم15 نفر بهمن 92 آموزش محور
هرمزگانمرکز بین الملل کیش15 نفر بهمن 92 پژوهش محور
هرمزگانمرکز بین الملل کیش15 نفر بهمن 92 آموزش محور
یزدمهریز15 نفر بهمن 92 پژوهش محور
یزدمهریز15 نفر بهمن 92 آموزش محور

ظرفیت پذیرش فراگیر پیام نور ارشد رشته آب و هواشناسی(شهری) سال 92-93


استان
شهرظرفیت پذیرششیوه
کردستانسقز15 نفر بهمن 92 آموزش محور


ارتقاء تحصیلی کارشناسی ارشد با طرح فراگیر دانشگاه پیام نور

 
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره
22886447-021 تماس حاصل فرمایید.

برچسب‌ها: فراگیر پیام نور, ظرفیت پذیرش فراگیر پیام نور, شهر های فراگیر پیام نور, کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی پیام نور, دانشگاه پیام نور
 
ظرفیت پذیرش ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری آمایش شهری سال 92-93


استان
شهرظرفیت پذیرششیوه
اصفهانوزوان15 نفر بهمن 92 پژوهش محور
اصفهانوزوان15 نفر بهمن 92 آموزش محور
تهرانتهران غرب15 نفر بهمن 92 پژوهش محور
تهرانتهران غرب15 نفر بهمن 92 آموزش محور
خراسان جنوبیفردوس15 نفر بهمن 92 پژوهش محور
خراسان جنوبیفردوس15 نفر بهمن 92 آموزش محور
کردستانبیجار15 نفر بهمن 92 پژوهش محور
کردستانبیجار15 نفر بهمن 92 آموزش محور
گیلانرشت15 نفر بهمن 92 پژوهش محور
گیلانرشت15 نفر بهمن 92 آموزش محور

ظرفیت پذیرش ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری برنامه ریزی مسکن سال 92-93


استان
شهرظرفیت پذیرششیوه
تهرانری15 نفر بهمن 92 پژوهش محور
تهرانری15 نفر بهمن 92 آموزش محور
چهار محال و بختیاریبروجن15 نفر بهمن 92 پژوهش محور
چهار محال و بختیاریبروجن15 نفر بهمن 92 آموزش محور
خراسان رضویمشهد15 نفر بهمن 92 پژوهش محور
خراسان رضویمشهد15 نفر بهمن 92 آموزش محور
یزداردکان15 نفر بهمن 92 پژوهش محور
یزداردکان15 نفر بهمن 92 آموزش محور

ظرفیت پذیرش ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری بهسازی شهری سال 92-93


استان
شهرظرفیت پذیرششیوه
اصفهاناصفهان15 نفر بهمن 92 پژوهش محور
اصفهاناصفهان15 نفر بهمن 92 آموزش محور
تهرانپاکدشت15 نفر بهمن 92 پژوهش محور
تهرانپاکدشت15 نفر بهمن 92 آموزش محور
مازندرانساری15 نفر بهمن 92 پژوهش محور
مازندرانساری15 نفر بهمن 92 آموزش محور
یزدرضوانشهر صدوق15 نفر بهمن 92 پژوهش محور
یزدرضوانشهر صدوق15 نفر بهمن 92 آموزش محور

ظرفیت پذیرش ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری محیط زیست شهری سال 92-93


استان
شهرظرفیت پذیرششیوه
خوزستاناهواز15 نفر بهمن 92 پژوهش محور
خوزستاناهواز15 نفر بهمن 92 آموزش محور
قزوینبوئین زهرا15 نفر بهمن 92 پژوهش محور
قزوینبوئین زهرا15 نفر بهمن 92 آموزش محور
مازندرانبابل15 نفر بهمن 92 پژوهش محور
مازندرانبابل15 نفر بهمن 92 آموزش محور


ارتقاء تحصیلی کارشناسی ارشد با طرح فراگیر دانشگاه پیام نور

 
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره
22886447 تماس حاصل فرمایید.

برچسب‌ها: فراگیر پیام نور, ظرفیت پذیرش فراگیر پیام نور, شهر های فراگیر پیام نور, کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری پیام نور, دانشگاه پیام نور
 
ظرفیت پذیرش ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی مدیریت توسعه پایدار سال 92-93


استان
شهرظرفیت پذیرششیوه
آذربایجان غربیارومیه15 نفر بهمن 92 پژوهش محور
آذربایجان غربیارومیه15 نفر بهمن 92 آموزش محور
اصفهانزرین شهر15 نفر بهمن 92 پژوهش محور
اصفهانزرین شهر15 نفر بهمن 92 آموزش محور
تهرانتهران غرب15 نفر بهمن 92 پژوهش محور
تهرانتهران غرب15 نفر بهمن 92 آموزش محور
خراسان رضویفریمان15 نفر بهمن 92 پژوهش محور
خراسان رضویفریمان15 نفر بهمن 92 آموزش محور
یزدرضوانشهر صدوق15 نفر بهمن 92 پژوهش محور
یزدرضوانشهر صدوق15 نفر بهمن 92 آموزش محور

ظرفیت پذیرش ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی برنامه ریزی کالبدی سال 92-93


استان
شهرظرفیت پذیرششیوه
اصفهانشاهین شهر15 نفر بهمن 92 پژوهش محور
اصفهانشاهین شهر15 نفر بهمن 92 آموزش محور
خراسان جنوبیبیرجند15 نفر بهمن 92 پژوهش محور
خراسان جنوبیبیرجند15 نفر بهمن 92 آموزش محور
کرمانشاهاسلام آباد غرب15 نفر بهمن 92 پژوهش محور
کرمانشاهاسلام آباد غرب15 نفر بهمن 92 آموزش محور
گلستانگنبد کاووس15 نفر بهمن 92 پژوهش محور
گلستانگنبد کاووس15 نفر بهمن 92 آموزش محور

ظرفیت پذیرش ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی اقتصاد فضا سال 92-93


استان
شهرظرفیت پذیرششیوه
اصفهاناردستان15 نفر بهمن 92 پژوهش محور
اصفهاناردستان15 نفر بهمن 92 آموزش محور
تهراندماوند15 نفر بهمن 92 پژوهش محور
تهراندماوند15 نفر بهمن 92 آموزش محور

ظرفیت پذیرش ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی سازماندهی عشایری سال 92-93


استان
شهرظرفیت پذیرششیوه
چهار محال و بختیاریشهرکرد15 نفر بهمن 92 پژوهش محور
چهار محال و بختیاریشهرکرد15 نفر بهمن 92 آموزش محور


ارتقاء تحصیلی کارشناسی ارشد با طرح فراگیر دانشگاه پیام نور

 
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره
22886447 تماس حاصل فرمایید.

برچسب‌ها: فراگیر پیام نور, ظرفیت پذیرش فراگیر پیام نور, شهر های فراگیر پیام نور, کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی پیام ن, دانشگاه پیام نور
 

معرفی رشته جغرافیای طبیعی - گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی - مقطع کارشناسی ارشد

رشد شدید جمعیت و لزوم بهره گیری از منابع و توانهای طبیعی بویژه با سرعتی شتابان مسایل مهمی را در مورد زیستگاههای بشری بوجود آورده است.
این مشکلات در روابط زندگی شهری، روستایی و ... بروز آثار و پیامدهای گوناگونی در رشد ناهماهنگ جمعیت، تغییر نسبت روستانشینان و شهرنشینان، نابسامانیها و آشفتگیهای نامطلوب در مکان گزینی های صنعتی، خدماتی و... داشته است بگونه ای که سیستمهای محیطی قادر به ایفای نقش خود نبوده و شرایط زیست محیطی به آستانه و مرزهای بحران میل کرده است.
امروزه توجه به مسایل زیست محیطی که بیشتر ناشی از عدم برخورد حکمیانه وعلمی با ساماندهی فضایی و شناخت عوامل و ساختارهای سیستمهای محیطی است برهیچ کس پوشیده نیست به نحوی که این مساله را در ابعاد بین المللی مطرح فعالیت و کوشش هماهنگ در وضع آن تجویز می شود. مشکل زیست محیطی در عصر ما ازآن چنان اهمیتی برخوردار است که مسایلی چون رشد، توسعه و تکنولوژِ را نیز تحت الشعاع قرارداده و به همین خاطر بیشتر برنامه ریزان می کوشند تا الگوهایی از توسعه و رشد را ادامه دهند که محیط به عنوان اصلی در چارچوب دیده شده باشد و از تجردگرایی های صرف اقتصادی پرهیز شده باشد.
با این تفاصیل مسایل زیست محیطی در برنامه های توسعه کشور بویژه دوره های در حال توسعه همواره با عظمت همراه بوده است. محیط تنها پدیده ای در جهان ماست که هم از فقر و هم از غنی، هم از توسعه و هم از عقب ماندگی دچار خسران و زیان شده است.
بدون تردید تجارب کشورهای پیشرفته در این زمینه می تواند عبرت انگیز باشد واکنون که ما شالوده های اولیه و اصلی توسعه فضایی را بنا نهاده ایم بجا خواهد بود که مسایل محیطی را در برنامه ریزی های خود تعریف و جایگاه آنرا تعیین نماییم.

طول دوره تحصیل

طول دوره کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی برابر آیین نامه های آموزشی دوره کارشناسی مصوب شورایعالی برنامه ریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی (آذرماه 1368 ) خواهد بود. طول هر نیمسال تحصیلی 17 هفته آموزش کامل می باشد. مدت هر واحد درس 17 ساعت و عملی و آزمایشگاهی 34 ساعت خواهد بود. حداقل 20 روز مسافرتهای پژوهشی در طول دوره انجام خواهد شد.

تعداد واحدها

کل واحدهای درسی این دوره 32 واحد درسی به قرار زیر است:
دروس کمبود تعداد کمبود بنا به تشخیص گروه آموزشی ذیربط در چهارچوب ماده 7 آئین نامه آموزشی کارشناسی ارشد خواهد بود.
1- دروس کمبود 14 واحد
2- دروس پایه 10 واحد
3- دروس تخصصی 16 واحد
4- پایان نامه 6 واحد

مواد و ضرایب امتحانی
1- اقلیم شناسی ضریب 2
2- اقلیم ایران ضریب 2
3- ژئومورفولوژی ضریب 1
4- هیدرولوژی ضریب 2
5- فلسفه جغرافیا ضریب 1

نقش و توانایی یا کارایی

تربیت شدگان این رشته ضمن آنکه به نحوه عملکرد سیستمهای جوی آگاهی لازم را بدست می آورند توانایی ارزیابی عکس العمل های سیستمهای اقلیمی در برابر طرحهای توسعه را دارند و این تواناییها ما را در مدیریت بهتر منابع خاک، کنترل آلودگیها ی شهری و صنعتی تعریف آستانه های بحران کشاورزی و برنامه ریزیهای کشت، تبیین معماری مناطق مختلف، تعریف بسیاری از استاندارهای صنعتی برای مناطق مختلف جغرافیایی محاسبه ضرایب آسایش انسانی، مقادیر و نحوه تامین انرژی سرمایش و گرمایش مناطق و میزان پالایندگیهای محیطی یاری خواهد داد.

جدول ارائه دروس ترم های بالاتر این رشته در دانشگاه پیام نور:

لطفا جهت دانلود گرایش اقلیم شناسی کليک کنيد

منابع ترم اول دوره دانشپذیری گرایش اقلیم شناسی:


نام درس (تعداد واحد درسی)

    منابع درسی                   مولف-مترجم         ناشر        
روش تحقیق در آب و هوا شناسی(2 واحد)روش رساله نویسی در جغرافیا و علوم مرتبطپارسونز-ترجمه:محمدیدانشگاه تهران
مبانی آب و هوا شناسی
سینوپتیک
(2 واحد)
اقلیم شناسی سینوپتیکعلیجانیسمت

هیدرولوژی پیشرفته(2 واحد)
اصول هیدرولوژی کاربردیامین علیزادهآستان قدس رضوی

مدیریت و برنامه ریزی محیطی
(2 واحد)
1-برنامه ریزی و توسعه منطقه ای(فصل4)
2-کاربری زمین(فصل3و4)
3-برنامه ریزی محیطی برای توسعه زمین(بخش1و2)
1-کلانتری
2-جی-آر_کالاگان-ترجمه:طبیبیان
3-کاترین هیگینز
1-خوشبین
2-دانشگاه تهران
3-
دانشگاه تهران
معرفی رشته جغرافیا - برنامه ریزی شهری - مقطع کارشناسی ارشد

باتوجه به سیاستهای وزارت فرهنگ و آموزش عالی در مورد فراهم آوردن امکانات تحصیل در دروه های عالی و تشویق و تقویت پژوهشهای علمی و هنری در داخل کشور و با عنایت به تجربه یک دوره بیش از 15 سال تربیت کارشناس جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دوره کارشناسی ارشد این رشته دایرمی گردد.

طول دوره تحصیل

این رشته برای یک دوره 3 ساله طرح ریزی شده و براساس برنامه تنظیمی دارای جامعه اساسی بوده و از تخصص های مختلف بهره می گیرد. با عنایت به حالت میان رشته ای بودن آن و اینکه جنبه های مختلف توسعه و عمران شهرها را مورد بررسی و پژوهش قرار می دهد فارغ التحصیلان دوره کارشناسی رشته های زیرمی توانند در آزمون کارشناسی ارشد این دوره شرکت نمایند.
1- کارشناسی جغرافیا(گرایش های مختلف )
2- کارشناس اقتصاد
3- کارشناس علوم اجتماعی
4- کارشناس عمران
5- کارشناس جغرافیا و برنامه ریزی شهری

ضرورت و توانایی

با توجه به اهداف فوق الذکر و با در نظر گرفتن گسترش شدید شهرنشینی، رشد شهرهای موجود، برنامه ریزی و طراحی شهرهای جدید، بیش از هر زمان دیگر نیاز به فارغ التحصیلان این رشته در محدود، عملکرد وزارتخانه مسکن شهرسازی کشور سازمان برنامه و بودجه دانشگاهها و علی الخصوص مهندسین مشاور شهرساز احساس می شود.

جدول ارائه دروس ترم های بالاتر این رشته در دانشگاه پیام نور:

لطفا جهت دانلود گرایش برنامه ریزی شهری کليک کنيد

منابع ترم اول دوره دانشپذیری گرایش برنامه ریزی شهری کلیه گرایش ها :


نام درس (تعداد واحد درسی)

    منابع درسی                   مولف-مترجم         ناشر        

مکتب ها و نظریه ها در جغرافیا(2 واحد)
اندیشه های نودرفلسفه جغرافیا جلد 2
دیدگاه های نو در جغرافیا
حسین شکویی
حسین شکویی
گیتا شناسی
سمت
سیاستهای فضایی در
برنامه ریزی شهری
(2 واحد)
سازماندهی سیاسی فضا
زهرا احمدی پور
نیروهای مسلح
طبیعت و شهر در تعالیم
و فرهنگ اسلامی (2 واحد)
تاریخ شکل شهر تا انقلاب صنعتی
جیمز موریس
علم و صنعت
مدل ها و فنون تصمیم گیری
در برنامه ریزی شهری
(2 واحد)
کاربرد روشهای تصمیم گیری
چندشاخصه در جغرافیا
مهدی پورطاهریسمتمعرفی رشته جغرافیا - برنامه ریزی روستایی - مقطع کارشناسی ارشد

جغرافیا به عنوان علم توزیع فضایی پدیده ها اصولاً با تبیین ها اصولاً با تبیین پراکندگی، افتراق و بازساخت مکانی- فضایی پدیده ها در ارتباط با ساختهای اجتماعی و اقتصادی سروکاردارد. و هرچند این علم از دوره باستان همواره بر کاربردی بودن، در مسائل مختلف زندگی تاکید داشته است لکن اوج شکوفایی و تولد دوباره کاربردی علوم جغرافیایی را می توان از دهه 1960 و به بعد دانست. تا جاییکه این اوج به آغاز مسیرهای جدید – پیوند علوم جغرافیایی با برنامه ریزی وتوسعه – منجر گردید که درآن ، عقب ماندگیهای ناحیه ای، نگرشهای تازه به برنامه ریزیهای (شهری، روستایی، محیطی و ناحیه ای) در ارتباط با نیازهای انسان، محیط زیست و آینده نگری نسبت به فضای زندگی، اساس کار به شمار می آید.

تعداد واحدها

مجموعه دروس برنامه ریزی کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی به 4 دسته به شرح زیر تقسیم می گردد.
الف- دروس جبرانی
دانشجویان دوره کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی چنانکه یک یاچند درس از دروس جبرانی را در دوره کارشناسی با موفقیت نگذارنده باشند، موظف اند با نظر شورای تحصیلات تکمیلی گروه/ بخش، حداکثر چهار درس از بین دروس جدول شماره الف را به صورت جبرانی بگذارنند، اولویت انتخاب واحد با این دروس است.
ب- دروس پایه
دروس پایه 10 واحد است شورای تحصیلات تکمیلی گروه / بخش می تواند از 12واحد پیشنهادی دروس انسان و محیط و مکتبهای جغرافیایی، یک درس دو واحدی را انتخاب نماید.
ج- دروس تخصصی
دروس تخصصی دوره 16 واحد است. شورای تحصیلات تکمیلی گروه / بخش می تواند از 20 واحد دروس پیشنهاد شده، چهار واحد از دروس، جغرافیا اقتصادی روستاهای ایران، جغرافیای رابطه شهر و روستا در ایران، مدیریت، روستایی، مسائل و برنامه ریزی کوچ نشینی را حذف نماید.
د- پایان نامه
واحد پایان نامه برای رشته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی به ارزش 6واحد نظری است بنابراین دانشجو با توجه به علاقه و نیاز جامعه و اولویت های دانشگاه، طرح پایان نامه خود را تصویب اولیه به گروه / بخش اعلام می دارد وگروه/ بخش با عنایت به موضوع پایان نامه، استاد راهنما و مشاور پایان نامه را که متناسب با رشته تخصصی آنان است، انتخاب و برای تصویب نهایی به شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده ارسال می دارد.
4- طول مدت تحصیل و مسافرت علمی
طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی حداکثر 5 نیمسال تحصیلی است. و تنظیم دروس بر مبنای نظام واحدی است و به علت ضروت مشاهده مستقیم پدیده ها از نزدیک در هر نیم سال تحصیلی حداقل ده روز به صورت گروهی مسافرت علمی با هماهنگی قبلی الزامی است.
مواد و ضرایب امتحان ورودی
1-روش شناسی و تکنیک های تحقیق (تفسیرومسائل نقشه) ضریب 2
2- ریاضیات و آمار کاربردی ضریب 2
3- برنامه ریزی روستایی (مبانی و ایران) ضریب 3
4- مسائل جمعیتی روستایی ضریب 2
5- اقتصاد روستایی ضریب 3
6- برنامه ریزی ناحیه ای (مبانی و ایران) ضریب 4
7- متون زبان انگلیسی ضریب 2

جدول ارائه دروس ترم های بالاتر این رشته در دانشگاه پیام نور:

لطفا جهت دانلود گرایش یرنامه ریزی روستایی کليک کنيد

منابع ترم اول دوره دانشپذیری گرایش برنامه ریزی روستایی:


نام درس (تعداد واحد درسی)

    منابع درسی                   مولف-مترجم         ناشر        
بنیانهای نظری توسعه
برنامه ریزی روستایی(2 واحد)
الویت های توسعه روستایی
ام ال داوان
دانشگا تهران
روش ها و فنون تصمیم گیری
برنامه ریزی روستایی
(2 واحد)
روشهای تصمیم گیری
چندشاخصه در جغرافیا
پورطاهریسمت
تحلیل های آماری در
برنامه ریزی روستا (2 واحد)
کاربرد آماردربرنامه ریزی
روشهای آماری کشاورزی
طالشی
نصیری
پیام نور
یادواره کتاب
تحلیل فضایی روابط
شهروروستا(2 واحد)
نظریه های شهری پیرامون
پیوندهای روستایی شهری 
پاپلی یزدی
سعیدی
سمت
مهرمینوشهریه کلاس های ترم اول دانشپذیری :

شهریه مصوب وزارت علوم مبلغ 5/600/000 ریال می باشد که دانشپذیران محترم جهت اطلاع از نحوه تخفیفات می توانند با مسوول امور مالی موسسه هماهنگ نمایند.


ارتقاء تحصیلی کارشناسی ارشد با طرح فراگیر دانشگاه پیام نور

 
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره
22886447-021 تماس حاصل فرمایید.